RPH Tahun 1

MINGGU : 1

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 1

Mengenal huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   أَ بَ

m/s: 1

Huruf:

أَ بَ

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   بَ تَ

m/s: 2

Huruf:

بَ تَ

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   بَ تَ ثَ

m/s: 3

Huruf:

بَ تَ ثَ

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   أَ بَ تَ ثَ

m/s: 1-3

Huruf:

 أَ بَ تَ ثَ

Penilaian

– Murid boleh menyebut dan membezakan bunyi  huruf  أَ بَ تَ ثَ

m/s: 1-3

Huruf:

أَ بَ تَ ثَ

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata)

Aras 1:

– Murid boleh membentuk huruf tertentu dengan mengikut cara yang betul (di udara,

di atas meja)

Aras 2:

– Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul.

Aras 3:

Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul.

Huruf:

     أ ب ت ث

– Cintai jawi

 

 

 

 

 

MINGGU : 2

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 1

Mengenal huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   جَ حَ

m/s: 4-5

Huruf:

جَ حَ

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   جَ حَ خَ

m/s: 6

Huruf:

جَ حَ خَ

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   دَ ذَ

m/s: 7-8

Huruf:

دَ ذَ

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   رَ زَ

m/s: 9-10

Huruf:

رَ زَ

Penilaian

– Murid boleh menyebut dan membezakan bunyi  huruf        جَ حَ خَ دَ ذَ رَ زَ

m/s: 4-10

Huruf:

جَ حَ خَ دَ ذَ رَ زَ

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata)

Aras 1:

– Murid boleh membentuk huruf tertentu dengan mengikut cara yang betul (di udara,

di atas meja)

Aras 2:

– Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul.

Aras 3:

Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul.

Huruf     ج ح ح خ

– Cintai jawi

 

 

 

 

 

MINGGU : 3

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 1

Mengenal huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   سَ شَ

m/s: 11-12

Huruf:

سَ شَ

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   صَ ضَ

m/s: 13-14

Huruf:

صَ ضَ

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   طَ ظَ

m/s: 15-16

Huruf:

طَ ظَ

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf;   عَ غَ فَ قَ

m/s: 17-20

Huruf:

 عَ غَ فَ قَ

Penilaian

– Murid boleh menyebut dan membezakan bunyi  huruf       

 سَ شَ صَ ضَ طَ ظَ عَ غَ فَ ق  

 

m/s: 11-20

Huruf:

سَ شَ صَ ضَ طَ

 ظَ عَ غَ فَ قَ

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata)

Aras 1:

– Murid boleh menyambung garis putus-putus menjadi lakaran yang betul.

Aras 2:

– Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul.

Aras 3:

Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul.

Huruf     د ذ ر ز

– Cintai jawi

 

 

 

 

MINGGU : 4

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’1

Mengenal huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas

 

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   كَ لَ مَ نَ

m/s: 21-24

Huruf:

كَ لَ مَ نَ

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   وَ هَا

m/s: 25-26

Huruf:

وَ هَا

– Murid boleh mengenal dan menyebut bunyi huruf   ءَ أَ ىَ

m/s: 27-28

Huruf:

ءَ أَ ىَ

– Murid boleh mengenal,menyebut dan membezakan bunyi huruf.

m/s: 30

Perbezaan bunyi huruf:

 أَ – عَ        ظَ – ضَ

Penilaian

– Murid boleh mengenal dan menyebut perbezaan bunyi huruf.      

 

m/s: 31

Huruf:

أَ  هيغك  ىَ

ىَ  هيغك   أَ

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata)

Aras 1:

– Murid boleh menyambung garis putus-putus menjadi lakaran yang betul.

Aras 2:

– Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul.

Aras 3:

Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul.

Huruf     س ش ص ض

– Cintai jawi

 

 

 

 

MINGGU : 5

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 2

Mengenal huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul.

 

m/s: 1-2

Huruf:

بَ تَ = بَتَ     بَ دَ = بَدَ

نَ = نَنن       نَ بَ = نَبَ

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul.

 

m/s: 3-4

Huruf:

ىَ = يَي      ىَ تَ = يَتَ

جَ رَ = جَرَ           حَجَرَ

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul.

 

m/s: 5-6

سَ دَ = سَدَ         شَ رَ = شَرَ

عَ دَ = عَدَ       بَ عَ = بَعَ

بَ عَ دَ = بَعَدَ

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul.

 

m/s: 7-9

غَأَغَ    خَطَبَ   هَدَمَ     رَخَقَ

سَألَ    نَصَحَ      بَيَعَ       يَقَنَ

Penilaian

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf-huruf sambung berbaris satu di atas dengan betul.      

 

m/s: 1-9

بَ تَ = بَتَ     بَ دَ = بَدَ

غَفَكَ   صَعَبَ   وَسَقَ   حَيَثَ

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata)

Aras 1:

– Murid boleh membentuk huruf tertentu dengan mengikut cara yang betul (di udara,

di atas meja, di belakang rakan).

Aras 2:

– Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul.

Aras 3:

Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul.

Huruf     ط ظ ع غ غ

– Cintai jawi

MINGGU : 6

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 2

Mengenal huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul.

 

m/s: 10-11

كَ تَ بَ = كَتَبَ

لَ      لَنَأَ       أَ

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung berbaris satu di atas dengan betul.

 

m/s:12-13

جَ مَ عَ = جَمَعَ

نَ هَاَرَ   =   نَهَرَ

Mengenal huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad.

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul.

 

m/s: 14-16

مَا   هَا   ذَا    لاَ    كَا   نَا   رَا

اَصَابَ     أَعَادَ خَلاَقَ   ظَهَارَ

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul.

 

m/s: 17-18

غَأَغَ    خَطَبَ   هَدَمَ     رَخَقَ

سَألَ    نَصَحَ      بَيَعَ       يَقَنَ

Penilaian

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf-huruf sambung berbaris satu di atas dan yang bertemu huruf mad dengan betul.      

 

m/s: 10-18

كَ تَ بَ  =  كَتَبَ

رَاذَلَ      رَذَلَتَا       فَرَذَلاَ

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata)

Aras 1:

– Murid boleh membentuk huruf tertentu dengan mengikut cara yang betul (di udara,

di atas meja, di pasir).

Aras 2:

– Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul.

Aras 3:

Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul.

Huruf        ف ف ق ك ض

– Cintai jawi

 

 

 

MINGGU : 7

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 2

Mengenal huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad..

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul.

 

m/s: 19-20

نَ جَ حَ  =  نَجَجَ   =  نجج

مَفَازَهَا     لأصَبَا       وَلاَلَنَا

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul.

 

m/s: 21-23

 

رَمَىَ    رَمَيَا     رَامَىَ     رَمَايَا

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul.

 

m/s: 24-26

لَمَا  =  لما

يَدَئهَا      شَهَادَتَا       فَتَعَالَى

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad dengan betul.

 

m/s: 27-29

لاَمَعَكَ    عَجَبَا     وَصَعَدَا

ثَاشَ  سَاشَ   سَاثَ    صَاثَ

Penilaian

– Murid boleh menyebut kalimah bacaan mad dan membezakan bunyi bacaan panjang dan pendek dengan betul.      

 

m/s: 30

ثَابَتَ   ءَاذَانَ  صَافَحَا   خَطَايَاىَ

مَلأَ     عَجَلاَ     أَلَلَ      وَلَمَمَا

Pelajaran Jawi

– Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata)

Aras 1:

– Murid boleh menyambung garis putus-putus menjadi lakaran yang betul

Aras 2:

– Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul.

Aras 3:

Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul.

Huruf        ل م ن و ؤ

– Cintai jawi

 

 

 

 

MINGGU :8

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 3

Mengenal huruf hijaiyah bersambung yang berbagai baris dan tanda.

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang dibaca pendek dengan betul.

 

m/s: 1

Kalimah yang dibaca pendek

تَ تِ    دَ دِ     نَ نِ      مَ مِ

بَ بَ   بِ بِ   تَ تِ   تِ تِ

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi  huruf mad    اdengan betul.

 

m/s: 2-5

Kalimah yang mengandungi huruf mad  ا.

 

فَعَلَ    فَاعِلِ   حَسَدَ    حَاسِدِ

شَهِدَ    لَعِبِ    غَنِمَ     رَضِىَ

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi  huruf mad    يdengan betul.

 

m/s: 6

Kalimah yang mengandungi huruf mad  ي.

Biiبِي = بِيي= 

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang bertemu huruf mad ا  dan  ي  dengan betul.

 

m/s: 7

خَشِعَ    خَاشِعِينَ    خَاشِعَاتِ

Penilaian

– Murid boleh membaca dan membezakan bacaan mad dan bukan mad dengan betul.      

 

m/s: 1-7

تَ تِ    دَ دِ     نَ نِ      مَ مِ

لَعِبَ        لاَعِبِينَ       لاَعِبَاتِ

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengkoordinasi pergerakan tangan dan mata)

Aras 1:

– Murid dapat membentuk huruf-huruf tertentu mengikut arah yang betul

Aras 2:

– Murid boleh menulis lakaran huruf mengikut arah yang dikehendaki dengan betul.

Aras 3:

Murid boleh menulis semula contoh lakaran yang disediakan dengan betul.

Huruf        ها لا ء ي ث

– Cintai jawi

 

MINGGU :9

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 3

Mengenal huruf hijaiyah bersambung yang berbagai baris dan tanda.

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi Mad Silah dengan betul.

 

m/s: 8-9

Kalimah yang mengandungi Mad Silah

 

 

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi  huruf huruf Ta Marbutah (  ة  ) dengan betul.

.

 

m/s: 10

Kalimah yang mengandungi huruf Ta Marbutah (  ة  )

 

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi Mad Asli.

 

m/s: 11-13

Kalimah yang mengandungi huruf Mad Asli.

 

 

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek  dengan betul.

 

m/s: 14-16

Kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek.

Bu  =   بُ

 

– Penilaian

– Murid boleh menyebut dan membezakan kalimah yang mengandungi huruf mad dan bukan mad dengan betul.      

 

m/s: 1-16

تَ تِ    دَ دِ     نَ نِ      مَ مِ

 

Pelajaran Jawi

– Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal)

Aras 1:

– Murid dapat menyebut huruf jawi tunggal dengan betul.

Aras 2:

– Murid dapat melengkapkan susunan huruf jawi tunggal dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menulis huruf jawi tunggal dengan betul.

Huruf:

ا ب ت ث ج ح خ خ

– Cintai jawi

MINGGU :10

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 3

– Mengenal huruf hijaiyah bersambung yang berbagai baris dan tanda.

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi huruf mad (  وْ  )   dengan betul.

 

m/s: 17

Kalimah yang mengandungi huruf mad (  وْ  )  

Buu =   بُوْ  =  بُو

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi  huruf alif (  ا  ) yang tidak disebut dalam bacaan.

.

 

m/s: 18

Huruf alif (  ا  ) yang tidak disebut dalam bacaan

قَالُواْ

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi Mad Silah dengan betul.

 

m/s: 19

Kalimah yang mengandungi Mad Silah

 

 

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek mengikut hukum mad dengan betul.

 

m/s: 20

Kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek.

 

 

 

– Penilaian

– Murid boleh menyebut  kalimah bacaan mad dan bukan mad mengikut hukum bacaan yang betul.      

 

m/s: 17-20

Kalimah yang mengandungi bacaan mad dan bukan mad.

Buu =   بُوْ  =  بُو

 

 

Pelajaran Jawi

– Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal)

Aras 1:

– Murid dapat menyebut huruf jawi tunggal dengan betul.

Aras 2:

– Murid dapat melengkapkan susunan huruf jawi tunggal dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menulis huruf jawi tunggal dengan betul.

Huruf:

د ذ ر ز س ش ص ض

– Cintai jawi

 

MINGGU :11

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 3

Mengenal huruf hijaiyah bersambung yang berbagai baris dan tanda.

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek mengikut hukum mad dengan betul.

 

m/s: 21-22

Kalimah yang mengandungi bacaan mad dan bukan mad.

يخافون    يسووقون     ليوفون

ناكسوه      لتنوأ      مفاتحه

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid dapat membaca potongan ayat  pendek dengan betul.

m/s: 23-24

Potongan ayat pendek

وإذا سألك عبادى

حديث موسى

– Murid dapat membaca potongan ayat  pendek dengan betul.

 

m/s: 25-26

Potongan ayat pendek

فى صحف موسى

يتلاومون   غفلون   راغبون

– Murid dapat membaca potongan ayat  pendek dengan betul.

 

m/s: 27-29

Potongan ayat pendek

تراود فتئها

Penilaian

– Murid boleh membunyikan kalimah dan membaca potongan ayat dengan  betul.      

 

m/s: 27-28

Potongan ayat pendek

فإذا ركبوا

 

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal)

Aras 1:

– Murid dapat menyebut huruf jawi tunggal dengan betul.

Aras 2:

– Murid dapat melengkapkan susunan huruf jawi tunggal dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menulis huruf jawi tunggal dengan betul.

Huruf:

ط ظ ع ع غ ف ق

– Cintai jawi

 

MINGGU : 12

 

Ujian Bulanan

(1)

 

MINGGU :13

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 4

Mengenal huruf hijaiyah bersambung yang bertanda tanwin.

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf dan kalimah yang mempunyai tanda tanwin  dengan betul.

 

m/s: 1-2

Kalimah yang bertanda tanwin di atas.

بَ بًا   تَ تًا    ثَ ثًا   جَ جًا

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf dan kalimah yang mempunyai tanda tanwin  dengan betul.

 

m/s: 3

Kalimah yang bertanda tanwin di bawah.

تَ تِ    تِ تٍ    دَ دِ    دَ دٍ

 

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf dan kalimah yang mempunyai tanda tanwin  dengan betul.

 

m/s: 4

Kalimah yang bertanda tanwin di depan.

بَ بِ بُ      بًا بٍ  بٌ

 

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mempunyai tanda tanwin  dengan betul.

 

m/s: 5-6

Kalimah bertanda tanwin pelbagai baris.

عمد   عنبا   قفص   قلمٌ

قردةً خسئين

Penilaian

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mempunyai tanda tanwin  dengan betul..      

 

m/s: 1-6

Kalimah bertanda tanwin pelbagai baris.

بَ بًا   تَ تًا    ثَ ثًا   جَ جًا

 قنتتٌ حفظتٌ      وكتبه ورسله

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal)

Aras 1:

– Murid dapat menyebut huruf jawi tunggal dengan betul.

Aras 2:

– Murid dapat melengkapkan susunan huruf jawi tunggal dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menulis huruf jawi tunggal dengan betul.

Huruf:

 ك ك ل م ن و و     

– Cintai jawi

 

MINGGU :14

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 4

Mengenal huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai  baris dan tanda.

– Murid dapat mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul.

 

m/s: 9-10

Kalimah yang mempunyai tanda sukun dan mad.

بُو             بَوْ

تُوبَ   تَوْبَ     سُوفَ   سَوْفَ

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid dapat mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul.

m/s: 11-13

Huruf Mim bertanda sukun..

أَمْ   إِمْ    أُمْ      لَمْ   لِمْ   لُمْ

 

– Murid dapat mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul.

m/s: 14-15

Huruf Nun bertanda sukun..

أَنْ  إِنْ    هَنْ  هِنْ    عَنْ  عِنْ

– Murid dapat mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul.

 

m/s: 16-20

Huruf bertanda sukun selain Nun dan Mim.

أَبْ   أَجْ   أَدْ   أَطْ   أَقْ

Penilaian

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda dengan betul..      

 

m/s: 9-20

Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.

بُو             بَوْ

 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً

 

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

(Mengenal, menamakan dan menulis huruf-huruf jawi tunggal).

Aras 1:

Murid boleh mengenal, menyebut dan melakar bentuk huruf jawi bersambung.

Aras 2:

Murid boleh menyebut huruf-huruf jawi bersambung pada kalimah.

Aras 3:

Murid boleh menulis huruf bersambung mengikut contoh yang diberi..

Huruf:

ه ء ي ث

– Cintai jawi

 

MINGGU :15

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 4

Mengenal huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.

– Murid dapat mengenal huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.

 

m/s: 21-22

Kalimah yang mempunyai huruf yang bertanda sukun.

تَأْ      تَعْ       تَكْ      تَقْ

فليأت مستمعهم  هو أغنى وأقنى

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid dapat mengenal huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.

 

m/s: 23-24

Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.

مَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا     يَقْرَءُونَ كِتَبَهُم

– Murid dapat mengenal huruf hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.

 

m/s: 25-26

Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda

مَنْ أَحْسَنُ دِينًا  ولا خوف عليهم 

– Murid dapat mengenal huruf  hijaiyah bersambung yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.

 

m/s: 27-28

Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda

بعضنا ببعض      إن أطعتموهم

Penilaian

– Murid dapat mengenal dan membaca pelbagai hukum dengan betul.

 

m/s: 29-30

Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda

وأرسلنه إلى مائة ألف أو يزيدون

Pelajaran Jawi

Membezakan bentuk-bentuk huruf.

Aras 1:

Murid boleh menyebut huruf-huruf yang tidak sama bentuk dengan betul.

Aras 2:

Murid boleh menulis semula huruf-huruf yang tidak sama bentuk.

Aras 3:

Murid boleh membezakan huruf-huruf yang sama bentuk dengan yang tidak sama bentuk.

 

Tidak sama bentuk:

ب ج  د ر س ص ط           ع ف  ق ك  ل م  و ه ي

– Cintai jawi

 

MINGGU : 16

 

Ujian Bulanan

(2)

 

MINGGU :17

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 5

– Membaca kalimah dan potongan ayat

– Murid boleh membaca kalimah berbagai baris dan tanda bersambung dengan Alif Lam Qamariah dan Syamsiah.

 

m/s: 1-2

Kalimah yang mempunyai Alif Lam Qamariah.

الحمد         والحمد

ماكتسيت  مااقتتلوا   فى اللأرض

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid dapat mengenal tanda waqaf dan membaca mengikut tanda waqaf yang betul.

 

m/s: 3-7

ءامينَ  –  ءامينْ 

ءَانِيَةٍ –  ءَانِيَهْ

– Murid dapat membaca huruf yang bertanda panjang lebih 2 harakah dan wau yang dianggap tidak ada.

 

m/s: 9

لآأَعْبُدُ  – أُوْلئك  

– Murid dapat membaca kalimah yang mengandungi hukum Wajibal Ghunnah dengan betul.

 

m/s: 10

Kalimah yang mempunyai hukum Wajibal Ghunnah.

إِ نْ نَ = إِنَّ

– Penilaian

– Murid dapat mengenal dan membaca kalimah  yang mengandungi pelbagai baris dan tanda dengan betul.

 

m/s: 1-10

Kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.

Hukum bacaan mad

الحمد والحمد –  إِ نْ نَ = إِنَّ

Pelajaran Jawi

Membezakan bentuk-bentuk huruf.

Aras 1:

Murid boleh mengenal dan  menyebut  huruf jawi yang  hampir sama bentuk.

Aras 2:

Murid boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf- huruf jawi yang  hampir sama bentuk.

Aras 3:

Murid boleh mengkelas dan menulis huruf jawi yang  hampir sama bentuk..

Huruf yang hampir sama bentuk:

 

ب ت ث ف ف ن ث ق ي

– Cintai jawi

 

 

MINGGU :18

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 5

– Membaca kalimah dan potongan ayat

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad.

 

m/s: 11

Kalimah yang mengandungi hukum Idgham Maalghunnah dan Ikhfak Safawi.

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad.

 

m/s: 14-18

Kalimah yang mengandungi tanda Tasdid

كبَّر    يكبِّر    رتَّل     يرتِّل

والشَّمس وضحها

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad.

 

 

m/s: 22-23

Kalimah yang mengandungi huruf Lam (Lafzuljalalah/ لفظ الجلاله )

والله   رسول الله    لله    بالله

 

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad.

 

m/s: 27-28

Kalimah yang mempunyai hukum Mad Lazim Kalimi Muthaqqal

ولا الضَّآلِّين

– Penilaian

– Murid dapat mengenal, menyebut dan membaca kalimah yang mengandungi pelbagai hukum tajwid dan tanda mad.

 

m/s: 29-30

Kalimah dan potongan ayat.

لآ اله الا الله  محمد رسول الله

Pelajaran Jawi

Membezakan bentuk-bentuk huruf.

 

Aras 1:

Murid boleh mengenal dan  menyebut  huruf jawi yang  hampir sama bentuk.

Aras 2:

Murid boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf- huruf jawi yang  hampir sama bentuk.

Aras 3:

Murid boleh mengkelas dan menulis huruf jawi yang  hampir sama bentuk..

 

Huruf yang hampir sama bentuk:

 

ج ح خ خ

ع غ غ

– Cintai jawi

 

 

MINGGU : 19

 

Ujian Pertengahan Tahun

(PKBS 1)

 

MINGGU :20

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 6

– Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai baris.

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid.

 

m/s: 1-3

Kalimah yang mengandungi hukum Idgham Maal Ghunnah ( nun mati atau tanwin bertemu huruf Wau)

 

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid.

 

m/s: 4-6

Kalimah yang mengandungi hukum Idgham Maal Ghunnah ( nun mati atau tanwin bertemu huruf Ya)

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid.

 

m/s: 7-10

Kalimah yang mengandungi hukum Iqlab

 

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid.

 

m/s: 11-18

Kalimah yang mempunyai hukum Ikhfak Haqiqi

Penilaian

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca kalimah dan ayat-ayat pendek yang mempunyai pelbagai hukum tajwid.

m/s: 1-18

Kalimah dan potongan ayat yang mengandungi pelbagai hukum.

 

Pelajaran Jawi

Membezakan bentuk-bentuk huruf.

Aras 1:

Murid boleh mengenal dan  menyebut  huruf jawi yang  hampir sama bentuk.

Aras 2:

Murid boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf- huruf jawi yang  hampir sama bentuk.

Aras 3:

Murid boleh mengkelas dan menulis huruf jawi yang  hampir sama bentuk..

 

Huruf yang hampir sama bentuk:

 

د ذ ر ز و ؤ ها

– Cintai jawi

 

 

 

 

MINGGU :21

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Iqra’ 6

– Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai baris.

– Murid boleh mengenal dan membaca ayat-ayat mengikut tanda waqaf dengan betul.

 

m/s: 19-20

Tanda-tanda waqaf:

 

 

– Usaha tangga kejayaan

– Rajin belajar

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat pendek mengikut hukum tajwid.

 

m/s: 21-23

Cara mewaqafkan suara bacaan

 

– Murid boleh mengenal huruf dan tanda bacaan serta membaca dengan betul.

 

m/s: 24-26

Kalimah yang mengandungi hukum Qalqalah

 

– Murid dapat mengenal dan membaca huruf-huruf di awal surah dengan betul mengikut kaedah hukum tajwid.

 

m/s: 27-28

Huruf-huruf di awal surah

 

 

Penilaian

– Murid boleh mengenal, menyebut dan membaca ayat-ayat mengikut hukum tajwid yang betul.

 

m/s: 27-31

بسم الله الرحمن الرحيم

الم – ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين ….. الخ

Pelajaran Jawi

Membezakan bentuk-bentuk huruf.

Aras 1:

Murid boleh mengenal dan  menyebut  huruf jawi yang  hampir sama bentuk.

Aras 2:

Murid boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf- huruf jawi yang  hampir sama bentuk.

Aras 3:

Murid boleh mengkelas dan menulis huruf jawi yang  hampir sama bentuk..

 

Huruf yang hampir sama bentuk:

ا ل ك ك

س ش ص ض ط ظ

 

– Cintai jawi

PENGGAL DUA

 

 

MINGGU : 22

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Bacaan)

– Surah Al-Fatihah

  Ayat 1-3

Aras 1:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah Al-Fatihah dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah Al-Fatihah dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah Al-Fatihah dengan meraikan hukum tajwid

surah Al-Fatihah:

Ayat 1-3

بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله رب العلمين (2) الرحمن الرحيم (3)

– Rajin mengaji

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Rukun Iman

Aras 1:

Murid boleh memahami dan menyatakan pengertian Rukun Iman.

Aras 2:

Murid boleh menyebut rukun-rukun iman mengikut susunan..

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan rukun-rukun iman mengikut susunan.

1. Pengertian Rukun Iman

2. Rukun-rukun Iman

– Istiqamah

– Yakin

Ibadah

Konsep Ibadah

Aras 1:

Murid boleh menyatakan pengertian ibadah dan mengetahui jenis ibadah.

Aras 2:

Murid boleh menyenaraikan ibadah-ibadah Umum dan Khusus..

Aras 3:

Murid menyatakan percakapan dan perbuatan yang menjadi ibadah.

1. Pengertian ibadah:

2. Jenis-jenis ibadah;

– Ibadah Umum

– Ibadah Khusus

– Rajin

Adab dan Akhlak

Adab makan dan minum

– Sebelum, semasa dan selepas makan.

Aras 1:

Murid boleh menyebut adab sebelum dan semasa makan.

Aras 2:

Murid boleh menerangkan adab makan dengan betul.

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan adab sebelum, semasa dan selepas makan.

Adab makan:

Sebelum, semasa dan selepas makan.

– Tidak gelojoh

– Bersyukur

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf yang bersambung.

Aras 1:

Murid dapat mengenal huruf jawi yang boleh disambung di awal perkataan.

Aras 2:

Murid boleh memadankan huruf jawi yang boleh disambung di awal perkataan.

Aras 3:

Murid boleh mencantumkan huruf tunggal pada klalimah menjadi huruf yang bersambung.

 

Huruf jawi yang boleh bersambung di awal perkataan:

ب + اتو = باتو

ج + اري = جاري

– Minat belajar jawi

 

 

 

MINGGU : 23

 

Ujian Bulanan

(3)

 

MINGGU : 24

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Bacaan)

– Surah Al-Fatihah

  Ayat 4-5

Aras 1:

Murid dapat membaca ayat 4-5 dari surah Al-Fatihah dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat membaca ayat 4-5 dari surah Al-Fatihah dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 4-5 dari surah Al-Fatihah dengan meraikan hukum tajwid

surah Al-Fatihah:

Ayat 4-5

ملك يوم الدين (4) اياك نعبد واياك نستعين (5)

– Rajin mengaji

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Rukun Iman

Aras 1:

Murid boleh menyebut rukun-rukun Iman satu persatu.

Aras 2:

Murid boleh menyebut cara bersyukur dengan nikmat Allah.

Aras 3:

Murid boleh menerangkan bagaimana redha dengan ketentuan Allah.

1. Rukun Iman

2. Bersyukur kepada Allah:

 – Kesihatan

 – Rezeki

 – Islam

– Bersyukur dan berterima kasih

Ibadah

Jenis-jenis Ibadah;

– Melakukan suruhan

– Meninggalkan larangan

Aras 1:

Murid dapat menyebut contoh-contoh ibadah.

– Melakukan suruhan Allah

– Meninggalkan larangan Allah

Aras 2:

Murid mengkategorikan perintah dan larangan Allah..

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan faedah melakukan ibadah.

1. Melakukan suruhan;

– Solat

– Puasa

2. Meninggalkan larangan;

– Tidak bercakap bohong

– Tidak mencuri

2. Faedah ibadah;

– Taat

– Bertakwa

Adab dan Akhlak

Adab makan:

– Doa sebelum makan dan ertinya.

Aras 1:

Murid boleh menyebut lafaz doa sebelum makan.

Aras 2:

Murid boleh membaca doa sebelum makan  secara kumpulan dan individu.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz doa sebelum makan dan ertinya.

Doa sebelum makan

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار

 

– Bersabar dan jangan melampau

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf yang bersambung.

Aras 1:

Murid dapat menyebut  huruf jawi yang boleh disambung di awal perkataan.

Aras 2:

Murid boleh mengeja perkatan yang mengandungi huruf jawi yang boleh disambung di awal perkataan.

Aras 3:

Murid boleh menyebut dan menulis perkataan yang mengandungi huruf jawi yang boleh disambung di awal perkataan.

Huruf jawi yang boleh bersambung di awal:

غ+ اغا = غاغا   ف+يفي= فيفي

ض+يضي =ضيضي    ل+الو+لالو

– Cintai jawi

MINGGU : 25

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Bacaan)

– Surah Al-Fatihah

  Ayat 6-7

Aras 1:

Murid dapat membaca ayat 6-7 dari surah Al-Fatihah dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat membaca ayat 6-7 dari surah Al-Fatihah dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 6-7 dari surah Al-Fatihah dengan meraikan hukum tajwid

surah Al-Fatihah:

Ayat 6-7

اهدنا الصرط المستقيم (6) صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولآ الضآلين (7)

– Rajin mengaji

– Cintai Al-Quran

Sirah

Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W

Aras 1:

Murid boleh menyatakan keistimewaan Nabi berdasarkan peristiwa Kota Mekah terpelihara dari serangan tentera bergajah.

Aras 2:

Murid boleh menyatakan kejadian luar biasa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W.

Aras 3:

Murid boleh menyatakan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W.

Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W:

– sebelum, semasa dan selepas kelahiran

– Meneladani sirah Nabi

Ibadah

Bersuci:

– Konsep dan pengertian

Aras 1:

Murid boleh memahami dan menyatakan pengertian bersuci.

Aras 2:

Murid menyatakan tempat bersih dan kotor yang berada di sekitar rumah dan sekolah.

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan bahagian-bahagian anggota badan yang perlu dibersihkan setiap hari.

1. Erti bersuci

2. Persekitaran / tempat yang bersih dan kotor:

– Bersih itu indah

Adab dan Akhlak

Adab makan:

– Adab sepas makan.

Aras 1:

Murid boleh menyebut adab-adab selepas makan.

Aras 2:

Murid boleh menerangkan adab-adab selepas makan dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan adab-adab selepas makan.

Adab selepas makan:

– Baca doa

– Basuh tangan

– Rajin

– Menjaga kebersihan

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf yang bersambung.

Aras 1:

Murid dapat menyebut  huruf jawi yang boleh disambung di awal perkataan.

Aras 2:

Murid boleh membaca  perkatan yang mengandungi huruf jawi yang boleh disambung di awal perkataan.

Aras 3:

Murid boleh menyebut dan menulis perkataan yang mengandungi huruf jawi yang boleh disambung di awal perkataan.

Huruf jawi yang boleh bersambung di awal:

م+اري=ماري   هأ+اري=هاري

ث+اثي=ثاثي  ن+اني=ناني

ي+و=يو

– Minat belajar

MINGGU : 26

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Hafazan)

– Surah Al-Fatihah

  Ayat 1-4

Aras 1:

Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dari surah Al-Fatihah dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dari surah Al-Fatihah dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dari surah Al-Fatihah secara bertajwid

Surah Al-Fatihah:

Ayat 1-4

بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله رب العلمين (2) الرحمن الرحيم (3) ملك يوم الدين (4)

– Rajin menghafaz

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Rukun Iman

Aras 1:

Murid boleh menyatakan pengertian beriman kepada Allah.

Aras 2:

Murid boleh menyebut bukti tentang kekuasaan Allah.

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan bukti tentang kekuasaan Allah..

1. Pengertian beriman kepada Allah

2. Bukti tentang kekuasaan Allah:

 

– Tidak angkuh dan sombong

Ibadah

Bersuci:

Benda-benda kotor

Aras 1:

Murid dapat membezakan antara bersih dan kotor.

Aras 2:

Murid menyatakan cara mengatasi kekotoran.

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan faedah menjaga kebersihan.

1. Benda bersih dan kotor:

2. Cara menghindari kekotoran:

3. Faedah menjaga kebersihan:

– Rajin

-Berkerjasama

Adab dan Akhlak

Adab Qada’ Hajat:

– Semasa qada hajat.

Aras 1:

Murid boleh menyebut cara qada’ hajat dengan betul.

Aras 2:

Murid boleh melakukan simulasi cara qada’ hajat.

Aras 3:

Murid dapat menyatakan kepentingan qada’ hajat mengikut cara yang betul.

1.Adab semasa qada’ hajat:

 – Di tempat yang sesuai (tandas)

 – Menutup kepala

 – Melangkah masuk tandas dengan kaki kiri

2. Kepentingan qada’ hajat

– Bersih itu indah

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf yang tidak boleh bersambung.

Aras 1:

Murid dapat menyebut  huruf jawi yang tidak boleh disambung di awal perkataan.

Aras 2:

Murid boleh mengeja perkatan yang mengandungi huruf jawi yang tidak boleh disambung di awal perkataan.

Aras 3:

Murid boleh membezakan huruf jawi yang boleh dan tidak boleh disambung di awal perkataan.

Huruf jawi yang tidak boleh bersambung di awal:

ا+ورغ= اورغ   و+يرا=ويرا

ر+حمة=رحمة     ؤ+ولؤو=ؤولؤو

Cintai jawi

 

 

 

 

MINGGU : 27

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Hafazan)

– Surah Al-Fatihah

  Ayat 5-7

Aras 1:

Murid dapat menghafaz ayat 5-7 dari surah Al-Fatihah dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz ayat 5-7 dari surah Al-Fatihah dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz ayat 5-7 dari surah Al-Fatihah secara bertajwid

Surah Al-Fatihah:

Ayat 5-7

اياك نعبد واياك نستعين (5) اهدنا الصرط المستقيم (6) صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولآ الضآلين (7)

– Rajin menghafaz

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Beriman kepada Allah

Aras 1:

Murid boleh membaca dalil naqli tentang kewujudan dan kekuasaan Allah.

Aras 2:

Murid boleh membaca dalil naqli tentang kewujudan dan kekuasaan Allah berserta maksudnya.

Aras 3:

Murid boleh menjelaskan dalil naqli dan aqli serta menyenaraikan bukti kekuasaan Allah.

1. Dalil naqli:

– Surah Al-Ikhlas; ayat 1-4

2. Dalil Aqli:

– Kewujudan alam

3. Bukti kekuasaan Allah:

– Di udara, air dan darat

– Hindari diri dari sifat mazmumah

Ibadah

Istijak:

– Keperluan dan alat istinjak

Aras 1:

Murid dapat mengetahui bila perlu beristinjak dan alat-alat beristinjak.

Aras 2:

Murid dapat menyatakan alat-alat istinjak.

Aras 3:

Murid dapat menjelaskan akibat tidak beristinjak dengan betul.

1. Sebab perlu beristinjak:

2. Kepentingan beristinjak:

3. Akibat tidak beristinjak dengan betul:

– Kebersihan itu sebahagian dari pada iman

Adab dan Akhlak

Adab Qada’ Hajat:

– Doa masuk tandas.

Aras 1:

Murid boleh menyebut lafaz doa sebelum masuk tandas.

Aras 2:

Murid boleh membaca doa sebelum masuk tandas secara kumpulan dan individu.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz doa sebelum masuk tandas dan ertinya.

1.Doa masuk tandas

اللهم انى أعوذ بك من الخبث والخبائث

Beradab semasa masuk ke tandas-

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf yang tidak boleh bersambung.

Aras 1:

Murid dapat menyebut  huruf jawi yang tidak boleh disambung di awal perkataan.

Aras 2:

Murid boleh mengeja perkatan yang mengandungi huruf jawi yang tidak boleh disambung di awal perkataan.

Aras 3:

Murid boleh membezakan huruf jawi yang boleh dan tidak boleh disambung di awal perkataan.

 

Huruf jawi yang tidak boleh bersambung di awal:

د+ادو=دادو      د+أون=دأون

ز+كاة= زكاة    ذ+يكير= ذيكير

Cintai jawi

 

MINGGU : 28

Ujian Bulanan

(4)

 

 

MINGGU : 29

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Bacaan)

– Surah An-Nas

  Ayat 1-3

Aras 1:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah An-Nas dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah An-Nas dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah An-Nas dengan meraikan hukum tajwid

surah Al-Fatihah:

Ayat 1-3

قل أعوذ برب الناس (1) ملك الناس (2) إله الناس (3)

– Rajin mengaji

– Cintai Al-Quran

Sirah

Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W

Aras 1:

Murid boleh menyatakan peribadi mulia Nabi Muhammad S.A.W.

Aras 2:

Murid boleh menyatakan kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad S.A.W.

Aras 3:

Murid boleh menyatakan dan menyenaraikan kesan tanda-tanda kenabian terhadap masyarakat arab.

1. Kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad S.A.W.

2. Kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad masyarakat arab.

– Mneladani perjuangan Nabi

Ibadah

Istijak:

– Cara istinjak

Aras 1:

Murid dapat mengetahui dan menyebut cara beristinjak dengan betul.

Aras 2:

Murid dapat menerangkan/mengamalkan sikap berjimat semasa beristinjak.

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan faedah berjimat menggunakan air.

1. sebab perlu beristinjak:

2. Kepentingan beristinjak:

3. Akibat tidak beristinjak dengan betul:

– Bersih itu indah

Adab dan Akhlak

Adab Qada’ Hajat:

– Doa keluar tandas.

Aras 1:

Murid boleh menyebut lafaz doa keluar tandas.

Aras 2:

Murid boleh membaca doa keluar tandas secara kumpulan dan individu.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz doa keluar tandas dan ertinya.

1.Doa keluar tandas:

الحمد لله الذى أذهب عنى الاذى وعافانى

– Menjaga kebersihan diri

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf yang tidak boleh bersambung.

Aras 1:

Murid dapat menyambung garis putus-putus pada huruf yang tidak boleh bersambung di awal perkataan.

Aras 2:

Murid boleh melengkapkan perkataan dengan  huruf di awal perkataan.

Aras 3:

Murid boleh menyusun huruf menjadi perkataan..

 

Huruf jawi yang tidak boleh bersambung di awal:

 

– Cintai jawi

 

MINGGU : 30

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Bacaan)

– Surah An-Nas

  Ayat 4-6

Aras 1:

Murid dapat membaca ayat 4-6 dari surah An-Nas dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat membaca ayat 4-6 dari surah An-Nas dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 4-6 dari surah An-Nas dengan meraikan hukum tajwid

surah Al-Fatihah:

Ayat 4-6

من شر الوسواس الخناس (4) الذى يوسوس فى صدور الناس (5) من الجنة والناس (6)

– Rajin mengaji

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Beriman kepada Allah:

– Allah Maha Berkuasa

Aras 1:

Murid boleh menyebut bukti kekuasaan Allah berpandukan gambar/carta.

Aras 2:

Murid boleh membaca pernyataan berkaitan bukti kekuasaan Allah berpandukan carta.

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan bukti-bukti kekuasaan Allah.

Bukti Allah Maha Berkuasa:

– Boleh mendengar

– Boleh melihat

– Boleh merasa

– Boleh menghidu

– Bersyukur

– Berterima kasih

– Redha

Ibadah

Bersuci daripada hadas kecil:

– Berwudhuk

Aras 1:

Murid dapat memahami  hadas kecil dan membaca lafaz niat wudhuk dan ertinya.

Aras 2:

Murid dapat melakukan cara berwudhuk.

Aras 3:

Murid dapat menghuraikan tujuan berwudhuk.

1. Pengertian Hadas Kecil:

2. Cara berwudhuk:

3. Tujuan berwudhuk:

– Bersih itu indah

Adab dan Akhlak

Adab tidur:

– Sebelum tidur.

Aras 1:

Murid dapat menyebut adab-adab sebelum tidur.

Aras 2:

Murid dapat menerangkan adab-adab sebelum tidur..

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan adab-adab sebelum tidur..

1.Adab sebelum tidur:

– Membaca doa

– Bersihkan diri

– Mengucapkan syahadah

– Taubat

Pelajaran Jawi

Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi yang tidak boleh disambung pada awal perkataan.

(Membezakan bentuk huruf)

Aras 1:

Murid dapat mengenal dan menyebut huruf jawi yang tidak boleh sambung di awal perkataan.

Aras 2:

Murid boleh menulis huruf jawi yang tidak boleh sambung di awal perkataan.

Aras 3:

Murid dapat menulis kalimah yang mengandungi huruf jawi yang tidak boleh sambung di awal perkataan.

 

Huruf jawi yang tidak boleh bersambung di awal:

 

– Cintai jawi

 

 

MINGGU : 31

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Hafazan)

– Surah An-Nas

  Ayat 1-3

Aras 1:

Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dari surah An-Nas dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz  ayat 1-3 dari surah An-Nas dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dari surah An-Nas secara bertajwid

Surah An-Nas:

Ayat 1-3

قل أعوذ برب الناس (1) ملك الناس (2) إله الناس (3)

– Rajin menghafaz

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Rukun Islam

 

Aras 1:

Murid boleh menyebut pengertian Rukun Islam dan bilangannya.

Aras 2:

Murid boleh menyebut Rukun-rukun Islam satu persatu.

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan Rukun-rukun Islam satu persatu mengikut urutan.

1. Pengertian Rukun Islam

2. Rukun-rukun Islam:

– Yakin

– Istiqamah

Ibadah

Bersuci daripada hadas kecil:

– Rukun wudhuk

Aras 1:

Murid dapat melakukan rukun wudhuk mengikut urutan.

Aras 2:

Murid dapat melakukan cara berwudhuk beserta sunat-sunatnya.

Aras 3:

Murid dapat menyatakan kelebihan berwudhuk.

1. Lafaz niat wudhuk:

نويت رفع الحدث الأصغر لله تعالي

– Menjaga kebersihan jasmani dan rohani

Adab dan Akhlak

Adab tidur:

– Bangun tidur.

Aras 1:

Murid dapat menyebut adab-adab bangun dari tidur.

Aras 2:

Murid dapat menerangkan adab-adab bangun dari tidur..

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan adab-adab bangun dari  tidur.

1.Adab sebelum tidur:

– Membaca doa

– Bersihkan diri

– Senaman ringan

– Bersyukur

– Menjaga kebersihan

Pelajaran Jawi

Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka.

Aras 1:

Murid dapat mengenal suku kata terbuka.

Aras 2:

Murid boleh menyebut suku kata terbuka..

Aras 3:

Murid dapat menulis suku kata terbuka..

 

Suku kata terbuka:

 

– Cintai jawi

 

 

 

 

MINGGU : 32

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Hafazan)

– Surah An-Nas

  Ayat 4-6

Aras 1:

Murid dapat menghafaz ayat 4-6 dari surah An-Nas dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz  ayat 4-6 dari surah An-Nas dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz ayat 4-6 dari surah An-Nas secara bertajwid

Surah An-Nas:

Ayat 4-6

من شر الوسواس الخناس (4) الذى يوسوس فى صدور الناس (5) من الجنة والناس (6)

– Rajin menghafaz

– Cintai Al-Quran

Sirah

Salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W

Aras 1:

Murid boleh menyebut salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa.

Aras 2:

Murid boleh menyatakan  salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa

Salasilah keturunan Nabi Muhammad:

– Sebelah ibu:

 – Sebelah bapa:

– Cintai keluarga Nabi

Ibadah

Solat fardhu

Aras 1:

Murid dapat menyebut erti solat fardhu.

Aras 2:

Murid dapat menerangkan faedah melakukan solat fardhu.

Aras 3:

Murid dapat membaca dan memahami dalil naqli berkaitan solat.

1. Pengertian solat fardhu:

2. Faedah solat:

3. Dalil (naqli) kewajipan bersolat:

أقيموا الصلاة

– Yakin

– Ikhlas

Adab dan Akhlak

Adab mandi

Aras 1:

Murid dapat menyebut adab-adab mandi.

Aras 2:

Murid dapat menyenaraikan adab-adab mandi.

Aras 3:

Murid dapat menunjuk cara beberapa adab mandi yang betul secara simulasi.

1.Adab-adab mandi:

– Membaca basmalah

– Mendahulukan kaki kiri sebelum masuk bilik air.

– Utamakan kesihatan

Pelajaran Jawi

Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka.

Aras 1:

Murid dapat mengenal  dan membaca suku kata terbuka.

Aras 2:

Murid boleh membaca dan menulis suku kata terbuka dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menulis suku kata terbuka yang diimlakkan oleh guru.

 

Suku kata terbuka:

 

– Cintai jawi

 

MINGGU : 33

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Bacaan)

– Surah Al-Falaq

  Ayat 1-3

Aras 1:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah Al- Falaq dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah Al- Falaq  dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah Al- Falaq dengan meraikan hukum tajwid

surah Al- Falaq:

Ayat 1-3

قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ (3)

– Rajin mengaji

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Rukun Islam

Aras 1:

Murid boleh menyebut kesemua Rukun Islam secara rawak.

Aras 2:

Murid dapat menyenaraikan Rukun Islam mengikut urutan.

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan akibat tidak mengamalkan Rukun Islam.

1. Rukun Islam

2. Akibat tidak mengamalkan Rukun Islam:

– Berwaspada

Ibadah

Solat fardhu

Aras 1:

Murid dapat menyatakan nama-nama dan waktu solat  fardhu serta bilangan rakaat.

Aras 2:

Murid dapat menerangkan beberapa persamaan dan perbezaan antara solat-solat fardhu.

Aras 3:

Murid dapat menyatakan akibat tidak menunaikan solat.

1. Nama, bilangan rakaat dan waktu solat fardhu:

2. Perbezaan dan persamaan:

3. Akibat tidak menunaikan solat:

 

– Ikut perintah

– Taat dan patuh

Adab dan Akhlak

Adab mandi:

-Kebaikan beradab dan keburukan tidak beradab semasa mandi.

Aras 1:

Murid dapat menyatakan kebaikan beradab dan keburukan tidak beradab semasa mandi.

Aras 2:

Murid dapat menyenaraikan kebaikan menjaga adab dan keburukan tidak menjaga adab.

Aras 3:

Murid dapat menunjuk cara beberapa adab mandi yang betul secara simulasi.

1.Adab-adab mandi:

– Membaca basmalah

– Mendahulukan kaki kiri sebelum masuk bilik air.

– Mendahulukan anggota sebelah kanan.

– Ikut peraturan

– Berdisiplin

Pelajaran Jawi

Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka.

Aras 1:

Murid dapat mengenal  dan membaca suku kata terbuka.

Aras 2:

Murid boleh membaca dan menulis suku kata terbuka dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menulis suku kata terbuka yang diimlakkan oleh guru.

 

Suku kata terbuka:

 

– Cintai jawi

 

 

 

 

MINGGU : 34

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Bacaan)

– Surah Al-Falaq

  Ayat 4-5

Aras 1:

Murid dapat membaca ayat 4-5 dari surah Al- Falaq dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat membaca ayat 4-5 dari surah Al- Falaq  dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 4-5 dari surah Al- Falaq dengan meraikan hukum tajwid

surah Al- Falaq:

Ayat 4-5

وَمِن شَرِّالنَّفَّثَتِ فِى العُقَدِ (4)  وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ (5)

– Rajin mengaji

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Rukun Islam;

– Kalimah syahadah

Aras 1:

Murid dapat menyebut kalimah syahadah dengan betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz kalimah syahadah dan pengertiannya.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz dan menulis kalimah syahadah dan pengertiannya..

1. Kalimah syahadah

– Yakin diri

Ibadah

Solat fardhu;

– Disiplin dalam solat

Aras 1:

Murid dapat menyatakan disiplin dalam solat.

Aras 2:

Murid dapat menyatakan amalan tidak baik dalam solat.

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan perbuatan yang membatalkan solat.

1. Disiplin dalam solat:

2. Perkara yang membatalkan solat:

 

– Berdisiplin

Adab dan Akhlak

Adab sebelum dan semasa berwudhuk

Aras 1:

Murid dapat menyebut beberapa adab sebelum dan semasa berwudhuk.

Aras 2:

Murid dapat membaca dan menerangkan beberapa adab sebelum dan semasa berwudhuk..

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan beberapa adab sebelum dan semasa berwudhuk

1.Adab sebelum dan semasa berwudhuk:

– Baca basmalah

– Mengahadap Kiblat.

– Menutup aurat

– Mendahulukan anggota sebelah kanan.

– Bersih jasmani dan rohani

Pelajaran Jawi

Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka.

Aras 1:

Murid dapat mengenal  dan membaca suku kata terbuka.

Aras 2:

Murid boleh membaca dan menulis suku kata terbuka dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menulis suku kata terbuka yang diimlakkan oleh guru.

 

Suku kata terbuka:

 

– Cintai jawi

 

 

 

 

MINGGU : 35

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Hafazan)

– Surah Al-Falaq

  Ayat 1-3

Aras 1:

Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dari surah Al- Falaq dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dari surah Al- Falaq  dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 1-3 dari surah Al- Falaq dengan meraikan hukum tajwid

surah Al- Falaq:

Ayat 1-3

قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ (3)

– Rajin menghafaz

– Cintai Al-Quran

Sirah

Salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W

– Keistimewaan

Aras 1:

Murid boleh menyebut keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W.

Aras 2:

Murid boleh menyatakan keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W.

Aras 3:

Murid boleh menyenaraikan kesan keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W

1. Keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad:

2. Kesan keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W

– Cintai keluarga Nabi

Ibadah

Solat fardhu:

– Bacaan dalam solat

Aras 1:

Murid dapat membaca lafaz niat solat fardhu dan takbiratul ihram dengan betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz  lafaz niat solat fardhu dan takbiratul ihram dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz dan menulis lafaz niat solat fardhu dan takbiratul ihram dengan betul.

1. Lafaz niat solat fardhu:

– Zohor

– Asar

– Isyak

2. Takbiratul ihram:

الله اكبر

– Menepati masa

Adab dan Akhlak

Adab selepas berwudhuk

Aras 1:

Murid dapat menyebut beberapa adab selepas berwudhuk.

Aras 2:

Murid dapat membaca dan menerangkan beberapa adab selepas berwudhuk..

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan beberapa adab selepas berwudhuk

1.Adab selepas berwudhuk:

– Baca doa

– Menyegerakan ibadah solat.

– Rajin memohon doa

Pelajaran Jawi

Membina perkataan daripada suku kata terbuka.

Aras 1:

Murid dapat membaca dan menyalin suku kata terbuka.

Aras 2:

Murid boleh menyambung huruf konsonan dan vokal menjadi suku kata terbuka.

Aras 3:

Murid dapat menjawikan dan membina perkataan dari suku kata terbuka.

 

Suku kata terbuka:

 

– Cintai jawi

 

 

 

MINGGU : 36

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Hafazan)

– Surah Al-Falaq

  Ayat 4-5

Aras 1:

Murid dapat menghafaz ayat 4-5 dari surah Al- Falaq dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz ayat 4-5 dari surah Al- Falaq  dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 4-5 dari surah Al- Falaq dengan meraikan hukum tajwid

surah Al- Falaq:

Ayat 4-5

وَمِن شَرِّالنَّفَّثَتِ فِى العُقَدِ (4)  وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ (5)

– Rajin menghafaz

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Rukun Islam;

– Kalimah syahadah

Aras 1:

Murid dapat menyebut kalimah syahadah dengan betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz kalimah syahadah dan pengertiannya.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz dan menulis kalimah syahadah dan pengertiannya..

1. Kalimah syahadah

– Rajin menghafaz

Ibadah

Solat fardhu:

– Bacaan dalam solat

Aras 1:

Murid dapat membaca lafaz niat solat fardhu dan takbiratul ihram dengan betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz  lafaz niat solat fardhu dan takbiratul ihram dengan betul.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz dan menulis lafaz niat solat fardhu dan takbiratul ihram dengan betul.

1. Lafaz niat solat fardhu:

– Maghrib

– Subuh

2. Takbiratul ihram:

الله اكبر

– Tepati masa

Adab dan Akhlak

Adab terhadap ibu bapa dan keluarga

 

Aras 1:

Murid boleh menyebut adab-adab bercakap dengan keluarga.

Aras 2:

Murid dapat membaca adab-adab ketika dengan keluarga.

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan adab-adab  ketika bercakap dengan keluarga

1.Adab bercakap dengan keluarga:

– Memberi salam

– Menggunakan bahasa yang baik.

– Bertingkah laku mulia.

– Hormati orang yang lebih tua

Pelajaran Jawi

Membina perkataan daripada suku kata terbuka.

Aras 1:

Murid dapat membaca dan menyalin suku kata terbuka.

Aras 2:

Murid boleh menyambung huruf konsonan dan vokal menjadi suku kata terbuka.

Aras 3:

Murid dapat menjawikan dan membina perkataan dari suku kata terbuka.

 

Suku kata terbuka:

 

– Cintai jawi

 

 

 

 

MINGGU : 37

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Bacaan)

– Surah Al-Ikhlas

  Ayat 1-4

Aras 1:

Murid dapat membaca ayat 1-4 dari surah Al- Ikhlas dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat membaca ayat 1-4 dari surah Al- Ikhlas  dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat membaca ayat 1-4 dari surah Al- Ikhlas dengan meraikan hukum tajwid

surah Al- Ikhlas:

Ayat 1-4

قل هُوَ الله أَحَدٌ (1) الله الصَّمَدُ (2) لَم يَلِد وَلَم يُولَدُ(3) وَلَم يَكُنْ لَّهُ كُفُوً أَحَدُ (4)

– Rajin mengaji

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Asmaul Husna

( الأسماء الحسنى  )

– Ar-Rahman ( الرحمن )

Aras 1:

Murid dapat menyebut erti dan menyatakan sifat Ar-Rahman ( الرحمن ) Allah kepada hambanya  .

Aras 2:

Murid dapat menyebut nikmat-nikmat kurniaan Allah kepada makhluk.

Aras 3:

Murid boleh menyatakan kesan jika Allah tidak bersifat Maha Pemurah.

1. Pengertian Ar-Rahman:

2. Nikmat kurniaan Allah kepada makhluk;

3. Kesan jika Allah tidak bersifat  Maha Pemurah

– Bersyukur

– Berterima kasih

Ibadah

Solat fardhu:

– Bacaan dalam solat

Aras 1:

Murid dapat membaca sebahagian lafaz bacaan tahiyyat awal dengan betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz dan membaca sebahagian dari lafaz bacaan tahiyyat awal dengan lancar.

Aras 3:

Murid dapat membaca dan memahami maksud bacaan yang dibaca.

 

1. Tahiyyat Awal:

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته.

– Rajin

Adab dan Akhlak

Adab terhadap ibu bapa dan keluarga

-Kebaikan beradab dan keburukan tidak beradab.

Aras 1:

Murid boleh menyatakan kelebihan beradab kepada ibu bapa.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz doa untuk kesejahteraan ibu bapa.

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan tingkahlaku beradab dengan tingkahlaku yang tidak bersopan terhadap ibu bapa.

1.Adab bercakap dengan keluarga:

– Memberi salam

– Menggunakan bahasa yang baik.

– Bertingkah laku mulia.

– Hormati orang yang lebih tua

Pelajaran Jawi

Membina perkataan dari suku kata terbuka.

Aras 1:

Murid dapat menyalin perkataan yang diberi.

Aras 2:

Murid dapat menulis  perkataan dari suku kata terbuka.

Aras 3:

Murid dapat membina perkataan daripada suku kata terbuka yang diimlakkan oleh guru.

Dua suku kata;

با + تو = باتو

تي + رو = تيرو

بو + لا = بولا

– Cintai jawi

 

 

 

MINGGU : 38

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Hafazan)

– Surah Al-Ikhlas

  Ayat 1-2

Aras 1:

Murid dapat menghafaz ayat 1-2 dari surah Al-Ikhlas dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz ayat 1-2 dari surah Al-Ikhlas dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz ayat 1-2 dari surah Al-Ikhlas dengan meraikan hukum tajwid

surah Al- Ikhlas:

Ayat 1-2

قل هُوَ الله أَحَدٌ (1) الله الصَّمَدُ (2)

– Rajin menghafaz

– Cintai Al-Quran

Sirah

Penyusuan dan pemeliharaan Nabi Muhammad S.A.W

Aras 1:

Murid boleh mengetahui kelahiran Nabi Muhammad S.A.W.

Aras 2:

Murid boleh menyatakan  nama ibu kandung Nabi Muhammad S.A.W

Aras 3:

Murid boleh menyebut dan menyenaraikan nama ibu susuan  Nabi Muhammad S.A.W.

1. Sejarah kelahiran:

2. Nama ibu kandung dan ibu susuan Nabi Muhammad S.A.W

– Bantu membantu

– Hargai jasa ibu bapa

Ibadah

Solat fardhu:

– Bacaan dalam solat

Aras 1:

Murid dapat membaca sebahagian lafaz bacaan tahiyyat awal dengan betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz dan membaca sebahagian dari lafaz bacaan tahiyyat awal dengan lancar.

Aras 3:

Murid dapat membaca dan memahami maksud bacaan yang dibaca.

 

2. Tahiyyat Awal:

…… السلام علينا وعلي عباد الله الصلحين. أشهد ان لا اله الا الله  واشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد

– Rajin beribadah

 

Adab dan Akhlak

Adab bergaul dengan rakan

Aras 1:

Murid dapat menyebut  beberapa adab bergaul dengan rakan.

Aras 2:

Murid dapat menerangkan adab-adab ketika bergaul dengan rakan.

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan adab-adab bergaul dengan rakan.

1.Adab bergaul dengan rakan:

– Bersalaman

– Gunakan bahasa yang sopan.

– Panggilan yang baik

– Hormat menghormati

– Tolong menolong

Pelajaran Jawi

Membina perkataan dari suku kata terbuka.

Aras 1:

Murid dapat menyalin perkataan yang diberi.

Aras 2:

Murid dapat menyambung suku kata menjadi perkataan.

Aras 3:

Murid dapat membina dan menulis suku kata terbuka.

Tiga suku kata;

ك + تا + وا = كتاوا

ك + لا + ف = كلاف

ب + لا + ك = بلاك

– Cintai jawi

 

 

 

MINGGU : 39

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Hafazan)

– Surah Al-Ikhlas

  Ayat 3-4

Aras 1:

Murid dapat menghafaz ayat 3-4 dari surah Al-Ikhlas dengan makhraj yang betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz ayat 3-4 dari surah Al-Ikhlas dengan betul dan fasih.

Aras 3:

Murid dapat menghafaz ayat 3-4 dari surah Al-Ikhlas dengan meraikan hukum tajwid

surah Al- Ikhlas:

Ayat 3-4

 لَم يَلِد وَلَم يُولَد ُ(3) وَلَم يَكُنْ لَّهُ كُفُوً أَحَدُ (4)

– Rajin menghafaz

– Cintai Al-Quran

Aqidah

Asmaul Husna

( الأسماء الحسنى  )

– Ar-Rahim ( الرحيم )

Aras 1:

Murid dapat menyebut pengertian Ar-Rahim ( الرحيم ).

Aras 2:

Murid dapat membezakan perbuatan yang disukai dan dibenci oleh Allah.

Aras 3:

Murid boleh menyatakan kesan jika Allah tidak bersifat Ar-Rahim.

1. Pengertian Ar-Rahim:

2. Perbuatan yang disukai dan dibenci oleh Allah:

3. Jika Allah tidak bersifat Ar-Rahim (     

  ) الرحيم.

– Sayang menyayangi

Ibadah

Solat fardhu:

– Bacaan dalam solat

Aras 1:

Murid dapat membaca  lafaz bacaan tahiyyat akhir dengan betul.

Aras 2:

Murid dapat menghafaz dan membaca  lafaz bacaan tahiyyat akhir dengan lancar.

Aras 3:

Murid dapat membaca dan memahami maksud bacaan yang dibaca.

 

1. Tahiyyat Akhir:

…… وعلي ءال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ءال ابراهيم………………….. فى العلمين انك حميد مجيد

– Istiqamah dalam beribadah

Adab dan Akhlak

Adab bergaul dengan rakan

Aras 1:

Murid boleh membanding beza memilih rakan yang baik.

Aras 2:

Murid dapat menerangkan cara-cara kasih dan hormat kepada rakan.

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan kesan jika tidak menghormati rakan.

1.Kebaikkan adab bergaul dengan rakan:

– Eratkan silaturrahim

– Masyarakat penyayang.

2. Keburukan adab bergaul dengan rakan:

– Mementingkan diri sendiri

– Ziarah menziarahi

Pelajaran Jawi

Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah ( ء )

Aras 1:

Murid boleh membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan bimbingan guru.

Aras 2:

Murid boleh mengariskan  perkataan yang mengandungi huruf hamzah dalam ayat.

Aras 3:

Murid boleh mengumpul dan menyenaraikan kalimah yang mengandungi huruf hamzah daripada ayat.

Huruf Hamzah;

3. Menjadi pemisan antara dua vokal;

داءون  –  دوءيت

4. Bersendirian dalam perkataan bahasa arab;

وضوء  –  استنجاء

– Cintai jawi

 

 

MINGGU : 40

 

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Kefahaman)

– Surah Al-Fatihah

  Ayat 1-4

Aras 1:

Murid dapat memahami maksud ayat 1-4 dari surah Al-Fatihah.

Aras 2:

Murid dapat menyebut perkara-perkara penting yang terdapat pada ayat 1-4 dari surah Al-Fatihah.

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan pengajaran yang boleh di ambil daripada ayat 1-4 dari surah Al-Fatihah.

Surah Al-Fatihah:

Ayat 1-4

بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله رب العلمين (2) الرحمن الرحيم (3) ملك يوم الدين (4)

– Berkasih sayang

– Bersyukur dan berterima kasih

Aqidah

Asmaul Husna

( الأسماء الحسنى  )

– Ar-Rahim ( الرحيم )

Aras 1:

Murid dapat menyatakan tanda-tanda sifat Ar-Rahim ( الرحيم ) Allah terhadap makhluk-Nya.

Aras 2:

Murid dapat menyebut ciri-ciri sifat penyayang dan berbuat baik kepada rakan.

Aras 3:

Murid boleh menyatakan sifat-sifat kasih sayang sesama makhluk..

1. Tanda-tanda Ar-Rahim Allah terhadap hamba-Nya:

2. Perbuatan berkasih sayang:

3. Kasih sayang kepada makhluk

– Sayang menyayangi

Ibadah

Solat fardhu:

– Perlakuan solat

Aras 1:

Murid dapat menyatakan rukun Fikli dalam solat.

Aras 2:

Murid dapat menyusun Rukun Fikli mengikut urutan yang betul.

Aras 3:

Murid dapat menyatakan kesan disebalik perlakuan solat.

1. Rukun Fikli:

– Berdiri betul

– Ruku’

– Iktidal

– Sujud

– Duduk antara dua sujud

– Duduk Tahiyyat Akhir

– Rajin melakukan solat

Adab dan Akhlak

Adab menuntut ilmu

– Bercakap dengan guru

Aras 1:

Murid dapat menyebut adab bercakap dengan guru.

Aras 2:

Murid dapat membaca adab-adab bercakap dengan guru.

Aras 3:

Murid dapat menjelaskan adab-adab bercakap dengan guru.

1.Adab bercakap dengan guru;

– Beri salam

– Berjabat tangan

– Bercakap dengan merendahkan suara

– Hormati orang yang lebih tua

Pelajaran Jawi

Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah ( ء )

Aras 1:

Murid boleh membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan bimbingan guru.

Aras 2:

Murid boleh mengariskan  perkataan yang mengandungi huruf hamzah dalam ayat.

Aras 3:

Murid boleh mengumpul dan menyenaraikan kalimah yang mengandungi huruf hamzah daripada ayat.

Huruf Hamzah;

3. Huruf Hamzah menjadi pemisan antara dua vokal;

داءون  –  دوءيت

3. Bersendirian dalam perkataan bahasa arab;

وضوء  –  استنجاء

– Cintai jawi

 

MINGGU : 41

Subjek

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Isi-isi Penting

Nilai

Al-Quran

(Kefahaman)

– Surah Al-Fatihah

  Ayat 5-7

Aras 1:

Murid dapat memahami maksud ayat 5-7 dari surah Al-Fatihah.

Aras 2:

Murid dapat menyebut perkara-perkara penting yang terdapat pada ayat 5-7 dari surah Al-Fatihah.

Aras 3:

Murid dapat menyakini kepada keWujudan dan keEsaan Allah melalui bukti-bukti kejadian Alam.

Surah Al-Fatihah:

Ayat 5-7

اياك نعبد واياك نستعين (5) اهدنا الصرط المستقيم (6) صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولآ الضآلين (7)

– Sentiasa berdoa

– Hindari dari malakukan maksiat

Sirah

Penyusuan dan pemeliharaan Nabi Muhammad S.A.W

Aras 1:

Murid boleh menyebut tempoh penyusuan Nabi Muhammad S.A.W.  bersama ibu dan ibu susuan baginda.

Aras 2:

Murid boleh menyatakan sebab Nabi Muhammad S.A.W. disusukan oleh orang lain.

Aras 3:

Murid boleh menyatakan kesan penyusuan Nabi Muhammad S.A.W.  kepada ibu dan ibu susuan serta persekitaran kampung.

1. Tempoh susuan Nabi Muhammad S.A.W.  bersama ibu dan ibu susuan:

2. Sebab-sebab penyusuan oleh ibu susuan:

3. Kesan penyusuan;

– Bantu membantu

– Buat baik dibalas baik

 

Ibadah

Solat fardhu:

– Perlakuan solat

Aras 1:

Murid dapat melakukan rukun Fikli dengan betul.

Aras 2:

Murid dapat melakukan Rukun Fikli dengan urutan yang betul.

Aras 3:

Murid dapat menyatakan kesan disebalik perlakuan solat.

1. Rukun Fikli:

– Berdiri betul

– Ruku’

– Iktidal

– Sujud

– Duduk antara dua sujud

– Duduk Tahiyyat Akhir

– Rajin melakukan solat

Adab dan Akhlak

Adab menuntut ilmu:

– Kasih dan hormat kepada guru

Aras 1:

Murid dapat menyebut beberapa adab kasih dan hormat kepada guru.

Aras 2:

Murid dapat membaca adab kasih dan hormat kepada guru.

Aras 3:

Murid dapat menyenaraikan  beberapa adab kasih dan hormat kepada guru.

1.Adab bercakap dengan guru;

– Bertegur sapa

– Bantu guru ketika diperlukan

– Tidak mendahului guru

– Hormati orang yang lebih tua

Pelajaran Jawi

Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah ( ء )

Aras 1:

Murid boleh menyalin semula kalimah yang mengandungi huruf hamzah.

Aras 2:

Murid boleh mencari kalimah yang mengandungi huruf hamzah dalam ayat.

Aras 3:

Murid boleh mengumpul dan menyenaraikan kalimah yang mengandungi huruf hamzah daripada teks.

Huruf Hamzah;

5. Di letak di atas huruf Alif apabila ada kata depan (  س, د,ك   )

سأورغ –  سأيكور  –  دأره

دأليه – كأتس – كأره

– Cintai jawi

MINGGU : 42

Ujian Akhir Tahun

(PKBS 2)

 

 

Advertisements

~ by abunukman on 27/07/2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: